MKE Personel Alımı ve İş İlanları 2023

MKE Personel Alımı ilanlarına göre Makine ve kimya enstitüsü genel müdürlüğü sürekli işçi alımı yapacak. Personel alımı ile alakalı yayınlanan ilanda gerekli şartları öğrenebilirsiniz. Birçok pozisyonda yapılacak İşçi, Eleman ve Personel Alımı için adayları belirli kriterler bekliyor. Fabrikalarında ve bölge müdürlüklerinde farklı birimlerde çalışma imkanı sunulmaktadır. MKE Kurumunun MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ personel alımı ile alakalı detayları yazımızdan edinebilirsiniz.

MKE Personel Alımı ve İş İlanları

Türk Savunma Sanayisi için önemli bir yeri bulunan Makine Kimya Endüstrisi farklı isimler altında Osmanlı İmparatorluğuna kadar geçmişe sahip köklü bir kuruluştur. Kurum ilk olarak Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethedilmesi ile birlikte top dökümhanesi olarak faaliyete başlamıştır. Kurulduğu günden itibaren kendisini geliştiren MKE bunun yanında bir çok sanayi şirketinin kuruluşunda destekte bulunmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri için Önemli bir yere sahip olan MKE, Ekonomik olarak da Türkiye’ye fayda sağlamakta istihdama katkı sunmaktadır. Makine ve Kimya Endüstrisi en büyük 100 şirket içerisinde değerli bir konuma sahiptir. Bu bağlamda Türkiye’nin daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışmaktadır. MKE İnsan kaynakları ise ihtiyaç duyulan pozisyonlarda iş ilanları yayımlamaktadır. MKE İş İlanları için İş Başvurusu yapmak istiyorsanız ilanın devamını okuyunuz.

(MKE) Makine ve Kimya Endüstrisi İş İlanları

İnsan kaynakları kurumun personel ihtiyacını tespit ederek ihtiyaç duyulan pozisyonlar için iş ilanları yayımlamaktadır. Yayımlanan ilanlara iş başvurusu yapan adayları değerlendirerek kuruma personel alımı yapmaktadır. İşe alım sürecinde Etik, Eşit ve Din, Dil, Irk ayrımı olmaksızın aynı şartlarda adayları değerlendirmektedir. Kurumun çalışan sayısı 6000’e yakındır.

Kurumumuzun MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğüne belirsiz süreli çalıştırılmak üzere TMY (Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) işçi çalıştırma zorunluluğu doğrultusunda 1 sürekli işçi (Lise ve dengi okul – CNC, makine branşlarının herhangi birinden mezun) alımı yapılacaktır.

Ülkemizin ve savunma sanayinin öncü kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’ne bağlı Ankara Merkez ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı’daki fabrika/işletmelerimizde istihdam edilerek dinamik organizasyonumuza değer katacak, yenilikçi, öğrenmeye açık ve ortak başarıları birlikte kutlayacak takım arkadaşlarımızla sektördeki öncülüğümüze devam etmek için aşağıda belirtilen alanlarda yetkin çalışma arkadaşları arıyoruz.

MKE Açık Pozisyonlar (Güncel İş İlanları)

 • Veritabanı Yönetimi Mühendisi MKE A.Ş – (Ankara)
 • Bakım Onarım Mühendisi MKE A.Ş – (Ankara, Çankırı, Kırıkkale)
 • Yazılım Uzmanı MKE A.Ş – Ankara(Yenimahalle)
 • AR-GE Mühendisi MKE A.Ş – (Ankara, Çankırı, Kırıkkale)
 • Üretim Mühendisi MKE A.Ş – (Ankara, Çankırı, Kırıkkale)
 • Çelik ve Pirinç Üretim Mühendisi MKE A.Ş – (Ankara, Çankırı, Kırıkkale)
 • Üretim Planlama Mühendisi MKE A.Ş – (Ankara, Çankırı, Kırıkkale)
 • Pazarlama ve Satış Mühendisi/Temsilcisi MKE A.Ş
 • Teknik Ressam MKE A.Ş – (Ankara, Çankırı, Kırıkkale)
 • Satın Alma Mühendisi/Sorumlusu MKE A.Ş – (Ankara, Çankırı, Kırıkkale)
 • Kimyager MKE A.Ş – (Ankara, Çankırı, Kırıkkale)
 • Kalite Mühendisi MKE A.Ş – (Ankara, Çankırı, Kırıkkale)

İşe Alım Yapılırken Uygulanacak Esaslar

Alınacak sürekli işçi için, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacaktır. İlan detayları ve başvuru süresi Türkiye İş Kurumu internet sitesinden takip edilebilir. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.
Not: Sınav tarihi ve yeri, başvurular tamamlandıktan sonra www.mkek.gov.tr adresinde Duyurular sayfasında yayınlanacaktır.

Türkiye İş Kurumu Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına,

b) İştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunan kuruluşlardan sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olanlar ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunuyla kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlara,

c) İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, müessese ve işletmelerine,

ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,

sürekli veya geçici eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alımını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri iş kanunlarındaki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Birinci fıkranın (b) bendi hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının, il özel idarelerinin, belediyelerin ve bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleri ile bağlı kuruluşlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler ile kooperatifler,

b) Bankalar, borsalar ve bunların müessese, teşebbüs, işletme ve iştirakleri,

c) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için uygulanmaz. Ancak, bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu ilanlar Kurum internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşları işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak diğer tedbirleri de alır.

İşçi Alımı İşçi Talebinin İlanı

Madde 8 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi talepleri Kurum internet sayfasında ilan edilir. Söz konusu talepler Kurum tarafından uygun görülen diğer iletişim araçları ile de kamuoyuna duyurulabilir.

(2) Talebin ilanından itibaren, adaylara beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Değişik 3. cümle: 18.07.2017 – 30127 s. R.G. Yön./3. md.) İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan (…) işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde, kuraya tabi işgücü taleplerine, eğitim düzeyi kısıtlaması yapılmaksızın talep koşullarını taşıyanların tamamı başvurabilir.

(4) (Ek fıkra: 03.04.2012 – 28253 S. R.G. Yön./1. md.) İş başvurularında; adayın T.C. kimlik numarası beyanı, adli sicil kaydına ve askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı ve kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat gereği adaylardan talep ettikleri belgelerin aslı veya aslını görmek kaydıyla Kurumca onaylı suretleri tasdik edilerek işleme alınır. Gerekli hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşu, adayın T.C. kimlik numarasıyla ilgili beyanının teyidi amacıyla, T.C. kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanının aslını göstermesini talep edebilir.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurum Faaliyetleri

08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu; kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde, imalat sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, makina, teçhizat ve malzeme imalat kapasitelerini karlılık ve verimlilik esasları göz önüne alarak, savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına göre planlama ve ekonomik bir şekilde üretmek ve pazarlamak amacıyla kurulmuş olup faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:

 • Her türlü silah, mühimmat ve patlayıcı maddelerle benzerlerini ve askeri ihtiyaçlara yarayan araç ve gereçleri, makina ve sistemleri imal etmek veya ettirmek, tadil ve tamir etmek,
 • Makine, malzeme, tesisat, motorlu ve motorsuz araç ve gereç, alet ve yedeklerini ve benzerlerini imal etmek veya ettirmek, tadil ve tamir etmek,
 • Yukarıdaki faaliyet konuları ve benzerleri ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından gerektiğinde yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik işleri yapmak, faaliyet alanları ile ilgili tesisler kurmak ve işletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,
 • Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak,
 • Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak,
 • Teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili her türlü yeni müessese ve ortaklık kurmak ve kurulmuş olanlara katılmak veya mevcut müessese, ortaklıkları, iştirakleri tasfiye etmek,
 • Resmi daire ve idareler, iktisadi devlet teşekkülleri, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, uluslar arası ikili anlaşmalara giren kuruluş ve teşekküllerin hurdaya ayırdıkları her türlü maden, malzeme, araç ve gereçleri toplamak, değerlendirmek ve kullanmak,
 • İmalat ve satış için gerekli her türlü emtia ve maddeleri ithal ve tedarik etmek,
 • Ticaretle iştigal etmek, ihracat yapmak ve ihracat amacı ile ithalatta bulunmak,
 • Gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışında büro açmak, acentelik, başbayilik, bayilik ihdas etmek, dahili sigorta fonu kurmak ve sigorta acentalığı yapmak,
 • Faaliyet konuları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

Merkezi Ankara olan Kurum, ana statüsünde tanımlanmış olan bu görevinin yanında, ayrıca ülkemiz Savunma Sanayinde, yerli katkı payını artırmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünleri üretmekle de kendini görevlendirmiştir.

Bu hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren MKE Kurumu; demir-çelik, kimya ve makine imalat gibi pek çok sektöre de öncülük ederek, ülkemiz sanayisinin gelişmesinde bir EKOL oluşturmuş ve sanayimizde LOKOMOTİF rolü üstlenmiştir.

Bu kapsamda;

 • 1940’lı yıllarda dünyanın en kaliteli namlu çeliğini ve namlularını üretmiştir.
 • Yine 1950’li yıllarda ilk uçak imalatını gerçekleştirerek ihracatını yapmıştır.
 • Türkiye’de demiryolu haddelemesi, demir-çelik sac mamulleri ile pirinç üretimi ilk defa Kurumumuzda başlatılmıştır.
 • Takım tezgahı, zirai mücadele aletleri, tekstil makinaları, çelik çekme boru, pil dişli ve dişli kutusu, bandaj ve monoblok tesisleri, elektrik sayaçları vb. üretimler ilk olarak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda gerçekleştirilmiştir.

MKE İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Başvuruları kurumun resmi web sitesinde yayımlanan ve duyurulan başvuru formuna istinaden yapılabilmektedir. Gerek iş-kur gerekse kendi resmi sitesindeki iş başvuru formu ile başvuruları kabul edebilmektedir. Buna istinaden dönem dönem kurumun resmi web sitesini kontrol ederek iş başvurusunu nasıl yapabileceğinizi ve yayımlanan açık pozisyonları görebilirsiniz.

Yayımlanan son ilanlar için Makine Kimya Enstitüsü kariyer siteleri ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Açık pozisyonları resmi web sitesinden de paylaşan MKE, resmi sitesi üzerinden kariyer.net sitesine yönlendirerek başvuruları kabul etmekte. Kariyer.net üzerinden iş başvurusu yapabilmeniz için ilgili sitede üyeliğiniz bulunmalı ve özgeçmiş hazırlamış olmalısınız. MKE Açık pozisyonlar için online başvuru linki; MKE İş Başvurusu

Yazı Kaynağı:  https://www.elemanpersonelalimi.com/mke-personel-alimi-ve-is-ilanlari/

Yorum Yaz